Stránky jsou podporovány Ministerstvem zdravotnictví v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Přihlásit se
23. září 2023
Svátek má Berta

Citát

Co se týká všech, mohou řešit jen všichni. 
FRIEDRICH DÜRRENMATT

Lidské tělo

Stárnutí

Většina starších touží být mladší. Tělesně určitě. Z těch lehčích trápení zmíním vrásky a... více

Cestování

Vody už je dost

A to v pravém slova smyslu. Neustálé příděly vody ze shora nenaplňovaly jenom naší loď, ale taky... více

Kalendárium

 
24. 9.
Mezinárodní den neslyšících
27. 9.
Světový den cestovního ruchu
Zobrazit další datumy v kalendáriu

Infomateriály

 

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách (vypracováno s použitím materiálů MPSV)

Co vlastně zákon o sociálních službách upravuje a komu je určen?

Hlavním posláním zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vytváří právní rámec pro nesčetné množství vztahů mezi lidmi a institucemi v případech, kdy je nezbytné zabezpečit podporu a pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci.

Zákon vymezuje vedle práv a povinností jednotlivců také práva a povinnosti obcí, krajů, státu a samozřejmě také poskytovatelů sociálních služeb.

V zákoně je také upravena oblast týkající se podmínek výkonu sociální práce, a to ve všech společenských systémech, kde sociální pracovníci působí.

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Lidé mají právo na to, aby žádali o pomoc a podporu ze strany veřejné správy a poskytovatelů sociálních služeb v případě, že nejsou schopni samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Toto právo je založeno na obecném principu solidarity ve společnosti. Současně je jim zákonem garantováno, že poskytnutá pomoc a podpora musí zachovávat jejich lidskou důstojnost, musí vycházet z individuálních potřeb člověka a působit na něj tak, aby byla posilována jeho schopnost sociálního začlenění.

Nárok mají lidé na bezplatné sociální poradenství, které se vztahuje k možnostem řešení jejich nepříznivé sociální situace. Toto poradenství musí poskytnout každý poskytovatel sociálních služeb. Dále může člověku vzniknout nárok na příspěvek na péči, ovšem až tehdy, když se podrobí odbornému sociálnímu a lékařskému posouzení míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby. Na poskytnutí sociální služby není nárok, její rozsah a charakter je vždy založen smlouvou mezi uživatelem a poskytovatelem služby.

Výše uvedená práva a nároky se vztahují k občanům České republiky a občanům ostatních členských zemí EU a dále pak k občanům jiných států, pokud mají na území členské země EU legální dlouhodobý pobyt. Hovoříme o tzv. okruhu oprávněných osob. Problematika cizích státních příslušníků je řešena mezi otázkami k příspěvku na péči.

Kdo je poskytovatelem a kdo uživatelem sociální služby?

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění podle tohoto zákona.

Poskytovatelem sociální služby nejsou rodinní příslušníci či jiné osoby, které pečují o své blízké či jiné osoby v domácím prostředí!

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které popisuje zákon o sociálních službách. Pojem uživatel sociální služby se tedy používá jen v případech, kdy je trvale či jen dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu oprávněným poskytovatelem.

Co to je nepříznivá sociální situace?

Zákon definuje nepříznivou sociální situací jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku,nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Z výše uvedeného vyplývá, že důvody nepříznivé sociální situace mohou být u každého člověka rozdílné a nemůže tedy existovat univerzální šablona, podle které by se dalo usuzovat, zda je člověk v nepříznivé sociální situaci či nikoliv.

Komu je určen příspěvek na péči?

Příspěvek na péči bude náležet těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

Kam se obrátit s žádostí o příspěvek na péči?

O příspěvek bude možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu,v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Obcí s rozšířenou působností je v ČR 205 a v rámci hlavního města Prahy je to pak 22 městských částí. Základní informaci o tom, kde požádat jistě budou schopni podat na každé obci v ČR. Tuto informaci rovněž poskytne každý poskytovatel sociálních služeb.

Kdy bude možné nejdříve podat žádost o příspěvek na péči?

Žádost o příspěvek lze podat nejdříve k 1. lednu respektive 2. lednu 2007. Řízení o příspěvku by nemělo obecně trvat déle než 90 dní. Příspěvek bude tedy oprávněným příjemcům vyplacen pravděpodobně nejpozději v březnu až dubnu, a to zpětně až k datu (měsíci) podání žádosti.

V současné době je vypláceno lidem, kteří potřebují pomoc jiné osoby tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost a osobám, které o ně pečují, je vyplácen příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.

V těchto případech bude příspěvek na péči přináležet ze zákona bez nutnosti podat žádost a bude vyplacen již v lednu 2007.

Jakou hodnotu má příspěvek na péči a bude se jeho hodnota nějak měnit?

Výše příspěvku na péči je stanovena ve čtyřech stupních odpovídajících stupni závislosti osoby a dále jsou rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Vyšší částka příspěvku na péči pro děti je dána zejména tím, že děti nemají obvykle svůj vlastní příjem (mzda, plat, důchod či jiné příjmy) a současně má motivovat rodiny k tomu, aby děti zůstávaly v domácí péči.

Výše příspěvku na péči je v zákoně stanovena v pevných nominálních hodnotách, ale zákon také ukládá vládě, aby v případě, že dojde ke zvýšení indexu spotřebitelských cen v oblasti sociální péče alespoň o 5%, nominální hodnoty příspěvku zvýšila.

Od kdy bude příspěvek na péči vyplácen novým žadatelům?

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznána vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Bude tedy obvyklé, že první výplata příspěvku bude zahrnovat výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se bude obvykle pohybovat v rozmezí 2 až 3 měsíců. Pokud tedy bude podána žádost např. 10. ledna, je pravděpodobné, že první výplata příspěvku proběhne v březnu či dubnu. Výplata příspěvku v tom případě bude zahrnovat příspěvky za všechny měsíce počínaje kalendářním měsícem, ve kterém byla podána žádost.

Na co mohu příspěvek na péči použít?

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě,která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován” jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.

Pokud mi bude příspěvek na péči přiznán, budu dostávat peníze, nebo nějaké poukázky?

Osobě, které vznikne nárok na výplatu příspěvku, bude příspěvek vyplácen v české měně, tedy v korunách a to způsobem, který osoba určí. Může být vyplácen v hotovosti či bezhotovostně na účet. V případě osob, které nejsou způsobilé k právním úkonům, je příspěvek vyplácen jejich zástupcům (rodič, opatrovník, jiný zákonný zástupce).

Kolik osob může pečovat o jednotlivce? Je zde stanoveno nějaké omezení?

Počet osob není zákonem omezen. Současně je potřeba mít na paměti, že z hlediska účasti na důchodovém pojištění se uznává vždy jen jedna osoba, která zabezpečuje péči.

Jaké změny nastanou s účinností zákona pro osoby, které pobírají zvýšení důchodu pro bezmocnost, respektive příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu?

V současné době existuje několik modelů pobírání zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (dále jen „PPOB”). Se všemi těmito způsoby se zákon o sociálních službách vypořádává v přechodných ustanoveních. Jedná se zejména o následující modely:

  • Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost (dále jen „bezmocnost”), bude náležet příspěvek na péči v té výši, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti tj. při částečné bezmocnosti příspěvek ve výši I. stupně závislosti, při převážné bezmocnosti příspěvek ve výši II. stupně závislosti a při, . úplné bezmocnosti příspěvek ve výši III. stupně závislosti.
  • Příjemci částečné bezmocnosti, který je starší 80 let a je o něj pečováno osobou, která pobírá PPOB, bude náležet příspěvek ve výši II. stupně závislosti.
  • Příjemci převážné bezmocnosti, o kterého je pečováno osobou, která pobírá PPOB, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti.
  • Dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, bude náležet příspěvek ve výši III. stupně závislosti.

V těchto případech příspěvek na péči bude přiznán bez toho, aniž by o něj osoba musela žádat a obdrží jej již za leden 2007. Zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu bude odejmut k 31. 12. 2006.

Kategorie: ostatní
Karel Hrkal, Veronika Maláčová DiS
Publikováno: 18.12.2006

Vyhledávání

 


Foto dne

 
PepřenkyPepřenky
Jak si připravíte tuto pochoutku se dozvíte v dnešním článku.

Trénuj mozek

Krátce ...

 
9.11.2014

Dlouhodobé užívání analgetik na bolavé klouby může způsobit i závažné zdravotní problémy

Podle odborníků analgetika každodenně užívá... (celý text)
8.11.2014

6 nejčastějších příčin şişli escort nedostatku vitaminu

Ümraniye Escort ile karsılasın, Bu... (celý text)
7.11.2014

10 příznaků Alzheimerovy choroby

Eğer isterseniz harika sex için şişli escort... (celý text)
Zobrazit další­ zprávy